Available courses

Grade 7 - Edukasyong Pangkabuhayan at Pantahanan

The learner demonstrates an understanding of basic concepts and underlying principles in developing fundamental skills in Exploratory Technology and Vocational Education (EPP/TLE/TVE).

Grade 7 - Health

The learner demonstrates an understanding of growth and development; nutrition; personal health and injury prevention, safety and first aid to achieve, sustain, and promote personal health and wellness.

Grade 7 - Physical Education

The learner demonstrates understanding of personal fitness in achieving an active lifestyle.

Grade 7 - Arts

The learner demonstrates basic understanding of the fundamental processes in music and the arts through performing, creating, listening and observing, and responding towards appreciation of the cultural richness of the different provinces in the Philippines.

Grade 7 - Music

The learner demonstrates basic understanding of the fundamental processes in music and the arts through performing, creating, listening and observing, and responding towards appreciation of the cultural richness of the different provinces in the Philippines.

Grade 7 - Edukasyon sa Pagpakatao

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga / pagbibinata, kakayahan at talento, hilig at pagkatao ng tao tungo sa pagtupad ng mga tungkulin sa sarili, sa kapwa, sa bansa/ daigdig at sa Diyos at pagtatakda ng mithiin upang mapanagutan ang kahihinatnan ng mga pasya at kilos.